top of page

Elevhälsa

Information till vårdnadshavare om hur EMI (elevhälsan medicinska insats)

bedrivs i skolor där SkolPool Sverige har vårdgivaransvar.

 

Skolsköterskan och skolläkarens arbete innebär att fokus ska ligga på varje enskild individ med förebyggande och hälsofrämjande insatser för att stödja utvecklingen mot utbildningens mål. Alla barn/ungdomar från förskoleklass till och med gymnasieskolan ska erbjudas hälsofrämjande insatser.

 

EMI tar vid när barnet börjar förskoleklass och fortsätter följa barnet och erbjuda hälsovård som BHV (barnhälsovården) erbjudit under de tidiga levnadsåren. EMI är ett erbjudande och är frivillig. Genom att ge sitt medgivande till inhämtning av tidigare journalkopia från BHV eller från tidigare skola, har man tackat ja till EMI.

Genom hälsoundersökningar ska skolhälsovården identifiera hälsoproblem som kan inverka på barnets skolgång. Man kartlägger även hinder för barnets utveckling och inlärning som koncentrationssvårigheter, emotionella problem, motorisk-perceptuella svårigheter eller andra utvecklingsavvikelser. Vid behov kan vi remittera till exempel till logoped, ögonläkare, skolpsykolog eller barnläkare.

Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt enligt gällande lag och får därför inte delger övrig personal det som berör barnets/ungdomens hälsa, utan samtycke från vårdnadshavare. Alla kontakter dokumenteras i barnets datajournal som endast EMI har tillgång till.

Vår skolsköterska heter Louise Arrighi och jobbar på skolan på onsdagar. Hon nås på telefonnummer: 072-393 99 55 eller elevhalsa@friskolanhastens.se. Vår skolläkare heter Anna Maria Kostrzewska. Skolsköterskan hjälper till att förmedla kontakt med skolläkaren. Genom hälsoundersökningar ska skolhälsovården identifiera hälsoproblem som kan inverka på barnets skolgång. Man kartlägger även hinder för barnets utveckling och inlärning som koncentrationssvårigheter, emotionella problem, motorisk-perceptuella svårigheter eller andra utvecklingsavvikelser. Vid behov kan vi remittera till exempel till logoped, ögonläkare, skolpsykolog eller barnläkare

Vår kurator heter Birgitta Tholander och jobbar på skolan vid behov, dvs så mycket som det krävs för tillfället. Du når kuratorn genom att kontakta rektor på 072-359 73 10 alternativt via e-post på kurator@friskolanhastens.se.

 

Vår speciallärare heter Mickaela Bjugård och nås via mickaelabjugard@friskolanhastens.se. Specialpedagog arbetar med insatser för elever som av någon anledning behöver extra träning. Det kan vara kortare insatser eller längre insatser där specialpedagogen arbetar med en elev varje vecka under hela terminen.

Image by Online Marketing

VID AKUT SJUKDOM ELLER SKADA – TEL 1177 ELLER 112

 

Om du behöver råd vid akut sjukdom eller skada så kan du dygnet runt ringa till 1177 Vårdguiden på tel 1177 (utan riktnummer). Webbplatserna www.vardguiden.se och www.1177.se har slagits ihop och webbadressen är nu www.1177.se.

 

All personal i skolan ska kunna ge första hjälpen. Om ditt barn skulle råka bli sjuk eller skada sig under skoltid, så ringer vi till någon av vårdnadshavarna. Då är det viktigt att du kan svara. Barn som har feber eller kräks ska inte vara kvar i skolan. Om du ändrar telefonnummer eller mejladress, så är det mycket viktigt att du informerar oss på skolan.

Matallergi och specialkost

 

Barn kan ibland behöva hjälp i skolan med någon form av hälso- och sjukvårdsåtgärd som vårdnadshavare annars sköter i hemmet. Det kan exempelvis vara astmamedicinering, insulingivning, kontroll av blodsocker eller tillfällig medicinering. Det är barnets behandlande läkare som i samverkan med vårdnadshavare och rektor bedömer hur egenvården ska utföras under skoltid. Barnets behandlande läkare ska delge skolan ett intyg med skriftliga direktiv om hur egenvården ska ges. Det ska även alltid finnas kontaktuppgifter till behandlande läkare. Det är viktigt att det känns tryggt för alla involverade och att berörd personal är informerad. Kontakta skolans rektor för mer information.

Specialkost behöver styrkas med ett läkarintyg och det ska då lämnas till rektorn. Läkarintyget gäller för flera läsår om barnet ska fortsätta med samma specialkost, men vid ändringar måste ett nytt läkarintyg lämnas in. Produkter som kan innehålla spår av nötter, jordnötter eller sesam serveras aldrig på skolan. För vegetarisk kost med mjölkprodukter behövs inget intyg, bara för vegankost. Om ert barn endast behöver dricka laktosfri mjölk behövs inte heller något läkarintyg.

School Supplies
School Supplies

Mediciner i skolan

 

Barn kan ibland behöva hjälp i skolan med någon form av hälso- och sjukvårdsåtgärd som vårdnadshavare annars sköter i hemmet. Det kan exempelvis vara astmamedicinering, insulingivning, kontroll av blodsocker eller tillfällig medicinering. Det är barnets behandlande läkare som i samverkan med vårdnadshavare och rektor bedömer hur egenvården ska utföras under skoltid. Barnets behandlande läkare ska delge skolan ett intyg med skriftliga direktiv om hur egenvården ska ges. Det ska även alltid finnas kontaktuppgifter till behandlande läkare. Det är viktigt att det känns tryggt för alla involverade och att berörd personal är informerad. Kontakta skolans rektor för mer information. 

Om ditt barn behöver någon receptfri medicin under skoltid, till exempel vid lätt allergi, kontaktas barnets mentor. Föräldrarna köper medicinen och ger mentorn en fullmakt att skolan får medicinera eleven. Medicinen ska lämnas tydligt märkt med elevens namn och födelsedatum. Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att medicinen inte blir för gammal och att ordinationen fortfarande är aktuell. Det går bra att skriva ett eget intyg men finns också en förtryckt blankett där alla uppgifter kring medicineringen kan skrivas och lämnas till skolan.

Skolhälsovårdens uppgifter

 

Alla elever i förskoleklass och grundskola erbjuds kostnadsfri skolhälsovård, som är frivillig. Skolhälsovård följer basprogrammet och riktlinjerna från vårdgivare. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Skolhälsovården ska följa elevernas tillväxt och utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor. En viktig arbetsuppgift är förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar med fokus på att främja det friska utifrån elevernas behov. 

 

Genom hälsoundersökningar ska skolhälsovården identifiera hälsoproblem som kan inverka på barnets skolgång. Man kartlägger även hinder för barnets utveckling och inlärning som koncentrationssvårigheter, emotionella problem, motorisk-perceptuella svårigheter eller andra utvecklingsavvikelser. Vid behov kan vi remittera t.e.x till logoped, ögonläkare, skolpsykolog eller barnläkare.

School Supplies
School Supplies

Skolsköterskan

 

Skolsköterskans arbetsuppgifter är:

 • Hälsobesök årskursvis och hälsosamtal

 • Vaccinationer

 • Mottagning för rådgivning, samtal eller enklare sjukvård

 • Uppföljning av elever med somatiska eller psykosomatiska hälsoproblem eller funktionshinder

 • Uppföljning av elever med viktproblem

 • Samarbete med vårdnadshavare och personal i skolan

 • Samverkan med externa vårdgivare

Basprogram för skolhälsovården

 

Förskoleklass

 • Uppföljning av BHV

 • Uppföljning vaccinationer. (BHV ansvarar för vaccinationer enligt nationellt program i förskoleklass)

 • Kontroll av syn och hörsel

 

Årskurs 1 (vanligtvis besök tillsammans med vårdnadshavare)

 • Elevens tidigare hälsotillstånd och utveckling

 • Hälsosamtal m vårdnadshavare och elev om inlärning, trivsel, kamratrelationer, kost, fysisk aktivitet

 • Presentera elevhälsovårdens uppdrag

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare

 • Tillväxtkontroll av längd, vikt

 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling

 

Årskurs 2

 • Vaccinationserbjudande MMR dos II (Mässling, påssjuka och röda hund)

 

Årskurs 3

 • Endast uppföljning vid behov.

 

Årskurs 4

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare

 • Information från lärare

 • Hälsosamtal med eleven om trivsel, kamratrelationer, kost, fysisk aktivitet samt eventuella inlärningssvårigheter och hälsoproblem

 • Tillväxtkontroll av längd, vikt, rygg

 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling

Årskurs 5

 • Vaccinationserbjudande mot Humant Papillomvirus

School Supplies
School Supplies

Klara Elevhälsa – skolans samarbetspartner

Klara Elevhälsa stödjer skolan i det viktiga elevhälsoarbetet och vårt mål är att bedriva Sveriges bästa elevhälsa. Vi vet att när eleverna mår bra, når de också goda resultat. På uppdrag av skolan ser vi till att eleverna kan få stöd av skolsköterska och skolläkare.

 

Att satsa på elevhälsan är att investera långsiktigt i elevernas välmående, hälsa, studieresultat och framtid och det är vi glada för att denna skola gör. Klara arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR. Vi är auktoriserade, ISO-certifierade och har kollektivavtal. Läs gärna mer på www.klarakompetens.se.

bottom of page