top of page
_edited.jpg

Förskoleklass

Välkommen till förskoleklassen! Vi finns i Lokalen Hörnan.

Förskoleklassbild.png
fallskärm.jpg

Förskoleklassens syfte

Undervisningen i förskoleklassen ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår av del 1 och 2 i  läroplanen (Lgr22). Denna del kompletterar del 1 och 2 genom att förtydliga syftet med och det centrala innehållet i undervisningen i förskoleklassen samt hur pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

Undervisningen i förskoleklassen ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som kommer att ställas i den aktuella obligatoriska skolformen.

Språk & kommunikation

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

 • Rim, ramsor och andra ordlekar.

 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.

 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skärmavbild 2021-11-02 kl. 11.14.55.png
elevens val.jpg

Skapande & estetiska uttrycksformer

 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.

 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Matematiska resonemang & uttrycksformer

 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Math Exercises
skola.jpg

Natur, teknik & samhälle

 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.

 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.

 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Lekar, fysiska aktiviteter & utevistelse

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.

vinteridrottsdag.jpg

Schema

Följ oss på Instagram

Veckobrevet

bottom of page