top of page
Mother and Son

För föräldrar

Närhet mellan hemmet och verksamheten är en viktig hörnsten i vår skola. Alla barn och föräldrar ska bli sedda och bemötta på ett personligt sätt – det skapar både trygghet och gemenskap.

 

Snabba informationsvägar för att kunna följa upp innehåll och utförande av verksamheten i kontakten med hemmet är en annan viktig hörnsten. Och vår småskalighet möjliggör snabbare reaktioner på sådant som behöver rättas till verksamhetsmässigt eller relationsmässigt mellan hem och skola.

Föräldraråd

 

Föräldrarådet fungerar som en remissinstans och utvärderingspartner till Friskolan Hästens där alla frågor av pedagogisk eller praktisk karaktär kan tas upp. Frågorna ska dock vara av allmängiltig karaktär och berör inte enskilda elever eller händelser. Sådana frågor hänvisas till respektive klass och dess pedagoger.

 

Föräldrarådet består av representanter från skolans samtliga klasser och föräldrarna i rådet har av eget intresse valt att vara med. Återkoppling till övriga föräldrar i klasserna görs ofta via mejl. På så sätt kan även övriga föräldrar anmäla frågor som de vill att representanten skall ta upp.

Information om vad rådet diskuterar finns i skriftlig form nedan.

bottom of page